top of page

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,
 

Informujemy, iż począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO. W związku z tym informujemy, że przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Pełną treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO otrzymają Państwo:
 

 • podczas pozyskiwania Państwa danych osobowych - w przypadku, w którym sami nam je Państwo przekażą,

 • najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy – w przypadku, w którym pozyskamy Państwa dane osobowe od innego podmiotu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: poc.poland@atlanticcontract.com lub rodo@atlanticcontract.com

Wysyłając do nas wiadomość e-mail, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że przekazane dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim wbrew niniejszej polityce.
 

 1. Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony,czas, jaki pozostawania na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
   

 2. Możemy udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom powiązanym ze spółką oraz wybranym osobom/podmiotom trzecim współpracującym z nami.

 

O jakich danych mówimy?
 

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Państwa identyfikację, w tym imię i nazwisko, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, REGON, KRS, numer i seria dowodu osobistego, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

 

Administrator danych osobowych.
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATLANTIC CONTRACT Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-195), przy ul. Zygmunta Słomińskiego 7/203, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000796049, NIP: 5252795869, REGON 383935969.
 

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

 

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
   

 2. obsługi Państwa próśb i zapytań, polegającym na ich przyjmowaniu i rozpatrywaniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
   

 3. badania Państwa  preferencji, w tym poprzez profilowanie, polegające na dopasowaniu do Państwa potrzeb sposobu kontaktu z Państwem oraz doborze optymalnej  oferty;
   

 4. marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Państwu oferty związanej z finansami, w przypadku gdy udzielili Państwo nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   

 5. w celu badania satysfakcji klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO);
   

 6. przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
   

 7. rozpatrywania Państwa reklamacji, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   

 8. wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   

 9. ochrony praw ATLANTIC CONTRACT Sp. z o. o. Sp. k. zgodnie z przepisami prawa;
   

 10. Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Kontakt e-mailowy.
 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

Zgoda marketingowa.
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda, która w każdym momencie może zostać cofnięta. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych.

 

 

Jak chronimy Państwa dane osobowe?
 

Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i instrukcjami. Spółka wdrożyła technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. wykorzystanie, szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy przesyłacie Państwo informacje przez Internet, nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne. Ta strona w całości lub w części wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Mogą Państwo rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu ich przetwarzania.
 

 1. przetwarzamy Państwa dane przez okres niezbędny do wypełnienia umowy i wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających, lub do momentu cofnięcia zgody np. w celu marketingu produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania,
   

 2. przechowujemy dane osobowe użytkownika na czas archiwizowania dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych,
   

 3. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
   

 4. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
   

 5. w celach statystycznych,
   

 6. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
 

ATLANTIC CONTRACT Sp. z o. o. Sp. k. może przekazywać Państwa dane osobowe do innych podmiotów, które zostały do tego upoważnione lub zobowiązane poprzez przepisy prawa, w tym poprzez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:
 

 • podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce,
   

 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
   

 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
   

 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki innego rodzaju usługi, np. kancelariom prawnym  – w związku ze świadczeniem tych usług.
   

 • podmiotom wspierającym proces realizacji świadczenia naszych usług, takim jak firmy zajmujące się przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, a także naszym konsultantom.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 

Informujemy, że w ramach naszej działalności Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Profilowanie oznacza wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu oceny Państwa preferencji co do sposobu  oraz pory kontaktu z Państwem.

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO. Zgodnie z RODO mają Państwo:
 

 1. prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Spółka wykorzystuje Państwa dane osobowe. Spółka może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
   

 2. prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Spółka przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;
   

 3. prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Spółka potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
   

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Spółki przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Spółka jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy);
   

 5. prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych. Spółka może odmówić realizacji tego prawa w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Spółka ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W sytuacji, gdy chcą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień mogą Państwo: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem: 
 

 • poczty elektronicznej na adres:poc.poland@atlanticcontract.com lub rodo@atlanticcontract.com
   

 • pocztą tradycyjną na adres: ATLANTIC CONTRACT Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-195), przy ul. Zygmunta Słomińskiego 7/203,
   

 • osobiście, w trakcie kontaktu z naszym doradcą lub w siedzibie ATLANTIC CONTRACT Sp. z o. o. Sp. k. siedzibą w Warszawie (00-195), przy ul. Zygmunta Słomińskiego 7/203.
   

 • E-mai: rodo@atlanticcontract.com
   

@ ATLANTIC CONTRACT SP. Z O.O SP.K
kontakt:: 
795-48
5-966

poc.poland@atlanticcontract.comDUNS:  850929425  |  *NCAGE: 99X7H  | 

Nasz kodeks etyczny (Code of Conduct & Ethics) 

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki.  Korzystając 
z tego serwisu AKCEPTUJESZ warunki opisane w polityce cookies. 


bottom of page